Aanvragen

 

Stek (Bureau Parkstraat en locaties) kan in noodgevallen zelf benaderd worden voor (financiële) hulpverlening aan mensen die problemen hebben als gevolg van hun inkomenspositie.

Wilt u weten hoe u kunt aanvragen? Telefoon (070) 318 16 16 (werkdagen) of jvanveelen@stekdenhaag.nl

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door diakenen of professionele hulpverleners (diaken, maatschappelijk werker, sociaal raadsman, advocaat, vluchtelingenwerker).

Met betrekking tot de aanvraag hanteert Stek de volgende richtlijnen:

  • aanvrager woont in Den Haag
  • de aanvraag wordt per email of telefonisch gedaan
  • aanvraag wordt gedaan door een bemiddelende instantie (b.v. maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, belangenorganisaties, advocaat), predikanten, wijkdiakenen of  medewerkers van Stek die zich met individuele hulpverlening bezighouden;
  • het gaat om éénmalige bijstand (zoals broodnood, aanschaf van kleding, leefgeld ter overbrugging van een korte periode);
  • de cliënt kan geen beroep doen op familieleden, vrienden of bestaande voorzieningen (zoals b.v. ‘Bijzondere bijstand’ van de Gemeente Den Haag, fondsen van belangenorganisaties, Stichting Leergeld, Stichting Koppeling).

 

De Protestantse Diaconie van  Den Haag heeft ook een Commissie Bijstandszaken (CBZ), voor aanvragen voor acute hulp waarvoor een hoger bedrag nodig is. Ook hiervoor is Jenneke van Veelen de contactpersoon: jvanveelen@stekdenhaag.nl of 070-3181616.