Financiële noodhulp

Vanouds doet de diaconie aan armenzorg. Ook nu nog is het via Stek mogelijk om voor eenmalige of kortdurende financiële steun een beroep te doen op de diaconie. Stek kan tijdelijk de nood verlichten met een bescheiden geldbedrag. Stek is een van de participanten van de stichting samenwerking sociale fondsen (SSSF), in principe loopt het merendeel van de aanvragen via het bureau van SSSF. Deze stichting verleent hulp door het leveren van ontbrekende noodzakelijk geachte goederen (veelal in natura); verstrekkingen ten behoeve van het oplossen van een gecompliceerde schuldenproblematiek (bijv. huur- en energieschulden); bijdragen in kosten in verband met ziekte, verzorging, scholing etc.

Stek verleent haar individuele hulp in opdracht van de Protestantse Diaconie Den Haag. Klik hier voor de jaarcijfers 2015 met trends en ontwikkelingen.

De procedure rond de aanvragen staat uitvoerig beschreven op de website van de stichting: www.sssf.nl.


Aanvragen

Stek (Bureau Parkstraat en locaties) kan in noodgevallen zelf benaderd worden voor (financiële) hulpverlening aan mensen die problemen hebben als gevolg van hun inkomenspositie. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door diakenen of professionele hulpverleners (diaken, maatschappelijk werker, sociaal raadsman, advocaat, vluchtelingenwerker).
Aanvragen per e-mail: jvanveelen@stekdenhaag.nl of telefonisch op werkdagen overdag: (070) 318 16 16.