Delen achter de duinen

Delen achter de Duinen is in 2012 ontstaan als antwoord op het groeiende besef dat zelfs een welvarend land als Nederland niet goed in staat is armoede effectief te bestrijden. Steeds meer Haagse burgers zitten in de knel en doen een groter beroep op voorzieningen van maatschappelijke organisaties. Deze organisaties besloten daarom gezamenlijk een armoedeplatform te beginnen. In Delen achter de Duinen draagt ieder vanuit de eigen kennis, ervaringen en betrokkenheid bij aan voorstellen om tot solidair en rechtvaardiger beleid en samenleving te komen.
Bij DADD zijn 50 grote en kleine maatschappelijke organisaties aangesloten. Stek is er nauw bij betrokken. Het netwerk breidt zich nog steeds uit. Het aangaan van (nieuwe) allianties is belangrijk op het vlak van armoedebestrijding in de stad.
Alle deelnemende organisaties vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun specifieke invalshoek, met armoede bezig. Een aantal keer per jaar worden alle bij DADD aangesloten organisaties uitgenodigd voor een plenaire vergadering. In deze vergadering worden de belangrijkste en meest urgente kwesties en de voortgang van lopende projecten besproken.
Er zijn diverse activiteiten opgezet om de publieke opinie bewust te maken van armoede en aanverwante aspecten. Verder zijn er werkgroepen; politiek, onderzoek, lobby en het stimuleren van sociale coöperaties. Eén keer per jaar verschijnt een inspiratienota voor het college van B&W, de gemeenteraadsleden en politieke partijen. Hierin worden verontrustende signalen gebundeld uit de praktijk en oplossingen geboden. Leden van DADD spreken regelmatig in bij de gemeenteraad en houden nauw contact met politieke partijen.

Voor meer informatie, raadpleeg de website.